Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Bed & Breakfast "Aan de Bagijnstraat" (verder te noemen B&B) wil het haar gasten zo aangenaam mogelijk maken. Voor ieders duidelijkheid hebben wij enkele huisregels opgesteld.

1. Algemeen.

a. Het gastenverblijf is eigendom van en wordt beheerd door Els Hendrix en Leon Reijnen, hierna te noemen beheerder.
b. De beheerder kan zich in voorkomende gevallen laten vervangen door een andere gastheer/vrouw of vertegenwoordiger.
c. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van B&B "Aan de Bagijnstraat" , Rijksweg 221 6582 AA te Heumen.
d. Bij het aangaan van een overeenkomst voor verblijf worden de Algemene Voorwaarden van kracht.
e. Bij aankomst meldt u zich bij de beheerder.
f. Van alle gasten wordt verwacht dat zij een identiteitsbewijs/paspoort kunnen tonen. 
g. Gasten dienen instructies van de beheerder op te volgen.
h. De beheerder kan gasten bij overtreding van deze algemene voorwaarden en bij ongepast gedrag met onmiddellijke ingang de toegang tot Bed and Breakfast "Aan de Bagijnstraat" ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.
i. De administratie van beheerder is bepalend bij onderling meningsverschil, tenzij de gebruikers het tegendeel kunnen bewijzen.
j. Huurders dienen een vaste woon-verblijfplaats te hebben.

2. Reserveren.

a. Reserveren geschiedt telefonisch of per email, rechtstreeks of via een boekingskantoor. 
b.
Bij het maken van de reservering noteren wij uw adresgegevens om u te kunnen bereiken bij eventuele vragen.
 c. Reserveren geschiedt op basis van beschikbaarheid.
 d. Indien u onverhoopt niet in staat bent om de aangegane huurovereenkomst na te komen dient u dit z.s.m. bij Bed & Breakfast "Aan de Bagijnstraat" te melden zodat wij de daardoor vrijgevallen reservering alsnog aan derden kunnen aanbieden.

3. Annulering.

a. Uiteraard is het heel vervelend als u uw reservering annuleert. Wij brengen echter geen kosten in rekening mits dit 24 uur van te voren wordt gemeld.

4. Tarieven.

a. De tarieven zijn inclusief ontbijt, gas, water, elektriciteit, verwarming, schoonmaak, gebruik linnengoed, BTW en toeristenbelasting.
b. De tarieven zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen.
c. Vermeldingen van prijzen en tarieven geschieden onder voorbehoud van mogelijke fouten.
d. Bij de prijs van stalling is het voer inbegrepen.

5. Aansprakelijkheid

a. Verhuurder, Bed & Breakfast "Aan de Bagijnstraat", aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade in verband met diefstal, verduistering of verlies van zaken welke zich in de gehuurde ruimte(n), stallen of op het terrein van Bed & Breakfast "Aan de Bagijnstraat" bevinden. Deze zaken verblijven in het gehuurde of op het terrein van Bed & Breakfast "Aan de Bagijnstraat" voor eigen risico van de eigenaar en/of belanghebbenden.
b. Verhuurder, Bed & Breakfast "Aan de Bagijnstraat", kan niet aansprakelijk gesteld worden voor persoonlijk letsel of letsel aan paard(en) voortvloeiend uit het verblijf in Bed &Breakfast "Aan de Bagijnstraat ", of gebruik van stal, paddock of wei.
c. Verhuurder, Bed & Breakfast "Aan de Bagijnstraat", is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook door de gast, paard, voertuig en/of derden geleden tenzij de schade het directe gevolg is opzet of grove schuld van Verhuurder, Bed & Breakfast" Aan de Bagijnstraat". Elke vorm van gevolgschade is uitgesloten.
d. Beschadigingen en vermissingen van roerende of onroerende zaken van de beheerder dienen door de gast(-en) onmiddellijk te worden gemeld en te worden vergoed.
e. Verhuurder, Bed & Breakfast "Aan de Bagijnstraat", is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gasten. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gasten.
f. Bij verlies van sleutels van de B&B worden alle hieruit voortvloeiende kosten bij de gast(en) in rekening gebracht.
g. Indien wij voor de uitvoering van de overeenkomst, gebruik maken van zaken en/of diensten, geleverd door derden, zal onze aansprakelijkheid voor (gebreken van) deze zaken en/of diensten beperkt zijn tot het bedrag, dat wij krachtens de overeenkomst met de derde, dan wel - ingeval van geschil daarover - krachtens vaststellingsovereenkomst of rechterlijke gewijsde, op de derde kunnen verhalen. De vordering van de gast/cliënt terzake van schade als hiervoor bedoeld, zal niet eerder opeisbaar zijn dan een maand nadat een vaststellingsovereenkomst terzake zal zijn gesloten, dan wel een rechterlijke uitspraak terzake in kracht van gewijsde zal zijn gegaan.
h. Van de gasten wordt verwacht dat zij verantwoordelijk en oplettend met de geboden spullen omgaan.

6. Overig.

a. Gebreken die opgemerkt worden tijdens uw verblijf dienen zo spoedig mogelijk gemeld te worden om ons in staat te stellen dit voor u op te lossen.
b. Wij hanteren binnenshuis een niet-rokenbeleid. Buiten roken is toegestaan op de daarvoor aangewezen plaats.
c. Meenemen van huisdieren in overleg.
d. Geluidsoverlast, alcoholmisbruik en handel en gebruik van (soft)drugs zijn verboden.
e. Prostitutie en andere verboden activiteiten zijn niet toegestaan.
f. Het nuttigen van warme of koude maaltijden of het eten/laten bezorgen/meenemen van afhaalmaaltijden (Take Out eten) is niet toegestaan zonder overleg.
g. Gasten worden verzocht de inrichting van de kamer te respecteren. Het is niet toegstaan meubels van de kamer te verplaatsen en/of de kamer naar eigen smaak in te richten.

7. Allergenen.

a. B&B Aan de Bagijnstraat gaat zorgvuldig om met uw voedsel allergie/-intolerantie indien u dit vooraf aan ons vertelt.
Helaas is kruisbesmetting in onze keuken nooit 100% uit te sluiten.
b. Wij produceren zelf geen voedingsmiddelen. Voor het ontbijt gebruiken wij alleen producten die verpakt zijn. Op het etiket staat de allergenen declaratie vermeld. Dit etiket bewaren wij totdat het product op.
c. Ook kunnen wij niet instaan dat u allergisch reageert op cosmetische producten, zoals zeep of shampoo of op de wasmiddelen die wij gebruiken.
d. Indien u vermoedt dat u een intolerantie heeft adviseren wij u deze producten niet te gebruiken.

8. Overig ten aanzien van de paarden.

a. Het stallen van een paard gebeurt op eigen risico. Wij stellen ons niet aansprakelijk voor schade die voortkomt uit het gebruik van de faciliteiten of voer.
b. U kunt gebruik maken van onze weilanden. Het gebruik van weidegang is op eigen risico.
c. Paarden die bij ons gestald worden dienen op tijd ontwormd te zijn en op tijd hun inenting te hebben gehad, volgens de algemene richtlijnen van dierenartsen. U dient het paspoort van uw paard bij u te hebben bij aankomst en verblijf.
d. Wij stellen ons niet aansprakelijk voor een ziekte of besmetting die door een paard bij ons zou zijn opgelopen. De eigenaar/gebruiker van het paard dient hierin zijn eigen verantwoording te nemen.
e. Paarden die hoesten, ziek zijn, een besmettelijke ziekte hebben mogen niet op ons erf komen. De verantwoording hiervoor ligt bij de eigenaar/gebruiker van het paard.

9. Het verblijf van derden op het terrein.

a. Andere personen dan de personen die verblijven als gast hebben zonder toestemming van de beheerder geen vrije toegang tot het terrein, de woning of het gastenverblijf.
b. Voor ieder eventueel gewenst bezoek door derden dient tijdig vooraf toestemming te worden gevraagd aan de beheerder welke dagelijks 24 uur bereikbaar is op het mobiele telefoonnummer: 06-53381172
c. Het gebruik van de faciliteiten van wat voor aard dan ook door andere personen dan de personen die verblijven als gast is verboden.
d. Het is niet toegestaan om de sleutel af te staan aan derden. Indien dit niet wordt gerespecteerd zal per direct Artikel 1. Algemeen van deze Algemene Voorwaarden zoals hierboven vermeld van kracht worden.

Reserveren betekent dat u akkoord bent met de algemene voorwaarden.

Wij wensen u een prettig verblijf.

Els Hendrix en Leon Reijnen.